آخرین درس

اصول سال ۹۷-۱۳۹۶

جلسه نود و ششم ۲۲ اسفند ۱۳۹۶

آنچه در کلام مرحوم شیخ به عنوان جریان استصحاب در حق کسی که مدرک دو شریعت است ذکر شده بود به نظر حرف تمامی است چه فقیه در حق او استصحاب را جاری کند و چه اینکه خود او استصحاب را جاری کند. ما گفتیم کسی که مدرک دو شریعت نیست، استصحاب را در حق کسی که مدرک دو شریعت است جاری می‌کند و با استصحاب حکم در حق او ثابت می‌شود و بعد با قاعده اشتراک همان حکم در حق دیگران هم ثابت می‌شود. قاعده اشتراک به این معنا ست که اگر حکمی در حق معاصرین با معصوم علیهم السلام…
فقه سال ۹۷-۱۳۹۶

جلسه نود و ششم ۲۲ اسفند ۱۳۹۶

مرحوم محقق در مرتبه چهارم از مراتب تسبیب، به بحث اشتراک هم اشاره کرده‌اند و این بحث خروج از فرض مراتب تسبیب است و حتی موارد شرکت در مباشرت هم را هم شامل است و در حقیقت منظور ایشان از سببیت، عدم انفراد در قتل است. الأولى إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به‌ و الولي بالخيار بين قتل الجميع بعد أن يرد عليهم ما فضل عن دية المقتول فيأخذ كل واحد منهم ما فضل عن ديته من جنايته و بين قتل البعض و يرد الباقون دية جنايتهم و إن فضل للمقتولين فضل قام به الولي…
اصول سال ۹۷-۱۳۹۶

جلسه نود و پنجم ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

در دفاع از مرحوم شیخ گفتیم شاید منظور ایشان این باشد که فقیه مجری استصحاب در حق مدرک دو شریعت باشد. استصحاب در حق مدرک دو شریعت جاری است اما مدرک دو شریعت بودن موضوع حکم نیست و بعد از اثبات حکم واقعی در حق مدرک دو شریعت، همان حکم در حق دیگران هم با قاعده اشتراک قابل اثبات است. البته جریان استصحاب در حق دیگران توسط فقیه، در جایی قابل تصویر است که آن جریان آن استصحاب توسط فقیه لغو نباشد و اثر داشته باشد. همان طور که اگر با خبر حکمی در حق برخی از…
فقه سال ۹۷-۱۳۹۶

جلسه نود و پنجم ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

در مساله تداخل جنایات مرحوم امام بعد از ذکر فروض مختلف مساله می‌فرمایند شاید تفصیل بین موارد ضربات متوالی و ضربات متفرق اوجه از سایر اقوال باشد و بعد می‌فرمایند اما مساله مشکل است و لذا ایشان در این مساله فتوی نداده‌اند. ما عرض کردیم صور مختلف این مساله از این قرار است: اول) جنایت واحد منجر به مرگ با ضربه واحد دوم) جنایت واحد منجر به مرگ با ضربات متعدد متوالی سوم) جنایت واحد منجر به مرگ با ضربات متعدد متفرق چهارم) جنایت واحد غیر منجر به مرگ با…

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است